DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


GERECHTSKOSTEN

EntreeDocumentenProcesstukkenenIn de gevangenis


Overeenkomst familieleden van Frans Willem Heusschen betreffende de kosten
van levenslange detentie — Rijckheyt Heerlen Notariëel Archief 95 akte 122
Met dank aan Harry Pluymaekers
 den 15 decemb. 1774

Conventie
..........
Tusschen
de Vrienden en verwanten
..........van
Frans Willem Heusschen

Op Heeden den vijftienden December seeventienhondert vier en seeventig Compareerden voor mij ondergeschreeven Notaris, openbaar geadmitteert bij den Souverainen Rade en Leenhove van Brabant in s'Hage, tot Heerlen resideerende, en in presentie der getuijgen naargenoemt, Anna Vernaus weduwe Jan Boest, woonagtig tot Voerendall, Joannes Hussen weduwenaar wijlen Jenne Lousberg, halfwin op den Eijkholt, Jacobus Heusschen naemens sijnen vaeder Josep Huesschen in huwelijk met Maria Quaedvlieg, halfwin op Brusterbusch, Hubert Goffijn soo voor sig als naemens Margaretha Heusschen weduwe Willem Goffin woonagtig op Schinnen, Joannes Boest in huwelijk met Jenne Marie Brouwers, inwoonder van den Esschen, nog Hubert Goffijn als geconstitueerden van Lodewijk Weijers inwoonder van Wijnandsrade, Joannes Heuts woonagtig op Breedenbemd, soo voor sig als naemens sijne suster en broeders, Joannes van Geul in huwelijk met Maria Heusschen, inwoonder van Sweijer, Michiel Pluijmeekers in huwelijk met Anna Maria Meijers, halfwin op den Hoof, soo voor sig als naemens Joannes Schröders, in huwelijk met Anna Elisabeth Pluijmeekers als meede voor Seigneur T. Corrieaux in huwelijk met Margaretha Sleijpen, Peter Pluijmeekers in huwelijk met Anna Catharina Cuijpers, halfwin op het Hoenshuijs, soo voor sig als naemens moeder Maria Anna Sleijpen, weduwe Hans Willem Dautzenberg, inwoonderse van Climmen bij haar hand..., Francis Dortu in huwelijk met Margriet Pluijmeekers, MatthijsSchaepkens, in huwelijk met Anna Pluijmeekers, beijde inwoonders der Banke Climmen, Dirk Jansen in huwelijk met Elisabeth Pluijmeekers, Lodewijk Boest in huwelijk met Maria Helena Sleijpen, inwoonder in de Heek, Laurens Meijers in huwelijk met Anna Elisabeth Dautzenberg, halfwin op Struijvers, Anthoon Schoonbrood in huwelijk met Ida Meijers, halfwin op Overstvoerendall naemens sijn schoonvaeder Peter Meijers.
Dewelke Comparanten soo gesaementlijk als elk int bijsonder te kennen gaeven, hoe dat een hunner aanverwanten met naeme Frans Willem Heusschen van wegens het Hooge officie deeses Lands Valkenborg waere worden geapprehendeert en op den Landshuijse in Stricte Detentie gestelt, En dewijl de Comparanten bevreest dat dese detentie van quaede en Schandelijke gevolgen voor de geheele familie soude weesen, so waaren sij Comparanten te Rade geworden, sig deesen weegens aan de Hooge overigheijd te adresseeren om aldaar Gratie te versoeken ten eijnde den gedetineerden ieverants leevenslankelijk mogte worden geconfineert.
En dewijl ten deesen verscheijde en groote kosten sullen moeten geïmpendeert worden, maar ook voor Confinement als alimentatie Cautie sal moeten gestelt worden niet alleen, maar ook de Jaarlijkse alimentatiecosten voor so verre uijt de revenuen niet konnen gevonden worden, door hun ieder Egalijk sullen moeten bijgelegt en betaalt worden.
Ten welken Effecte de gesaementlijke Comparanten en ieder derselven in 't bijsonder sig adstringeeren en verbinden om hoofd voor hoofd, soo voor sig als qualitate qua ieder sijn aandeel den eenen soo als den anderen, vooreerst in de te impendeerene Costen te sullen draegen en betaalen en dan in 't vervolg meede voor hun te contribueeren in de jaarlijkse Confinement en onderhoud Costen van den gedetineerden tot desselfs doot toe, daarvoor ieder in solidum verbindende hunne persoonen en goederen waar geleegen ofte vindbaar.
Ende vermits het aller Comparanten geleegenheijd niet is, deese saake te begaan en te observeeren, ook dit alles beeter door weijnige als door alle kan gedaan worden, soo verclaarden de Comparanten Cragte deeses uijt hun te Constitueeren en magtig te maaken Laurens Meijers, Hubert Goffijn, Machiel Pluijmeekers, Dirk Jansen en Francis Dortu omme in hunne naeme en van hunnent weegen dien aengaende dusdaenige versoeken te doen, advocaet en Procureur soo hier te lande als in s'Hage te constitueeren, de noodige penningen te avanceeren, en Cautie soo noodig te stellen, voorts den jaarlijksen ontfangs der door de Comparanten bij te leggene penningen te doen en te distribueeren.
Beloovende de Comparanten gesaementlijk de voormelte hunne geconstitueerdens niet alleen in deesen allen te sullen indemniseeren en schaedeloos houden maar ook jaarlijx hun Contingent aan de penningen aan deselve stiptelijk te sullen betaalenonder verbant als voormelt en voorts als naar Regten omme daaraan door de geconstitueerdens allen verhaal en regress te konnen worden genoomen met Consent des noode ad Realisandum en Constitutitie ut mons(?).
Aldus gedaan ende gepasseert op den Eschen dato als boven, in presentie van Joannes en Lodewijk Weijers inwoonders op ten Eschen, als getuijgen hiertoe versogt.

Dit is het hand + merk van Anna Vernaus schrijvens onervaren.
Johannes Heusschen - Hubert Goffin
Jacobus Heusshen - Johannes Boest
Johannijs Heuts
Michiel Pluijmaeckers - Johannes van Geul
Peter Pluijmakers - Dirk Yanssen
Frans Dortu - L. Meijers
Mattijs Schaepkens - Anton Schoonbroodt
Lodewijck Boest
Joannes Weijers
Loedewik Wijers

Quod attestor
J.B. V.Cotzhuijsen
Notarius Publicus


Naar boven


Email


INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER