DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


GERECHTSKOSTEN

Entree             Documenten             Gerechtskosten            In Beroep


Rekest Pierre Schrijvers, augustus 1773
Rijckheyt Heerlen Schepenbank Heerlen 1168

   

 

Gesien de neffenstaande Requeste zije deselve ad noticiam aangenoomen en ad acta gevoegt, en sal bij het leesen der acten daarop behoorlijke reflexie genoomen worden. Actum in Judicio extraordinario binnen Heerlen den 23 augusti 1773 Coram de Schepenen VCraan, Swildens, Pelt, VCotzhuijsen en Wintgens
  Ter ordonnantie
  J.B. V Cotzhuijsen
Aan d' Edele Agtbaere
Heeren Lt.Schouth en
Scheepenen der Vrijeid
ende Hoofdbanke Heerlen
Geeft met de diepste submissie en eerbied te kennen Pieter Schrijvers inwoonder en bakker deeser dorpe

Dat alhoewel hij Remonstrant is een man staende ter goeder naam en faam, ende reets veele jaaren een domicilium fixum in deesen dorpe gehad heeft,

Hem suppliant nogthans tot sijne uijterste bevreemdinge ter kennisse gekoomen is, dat den Weledelen Gestrengen Heer J.G. Farjon Lieutenant HoogDrossard deeses Lands van voorneemen is tegens hem Remonstrant criminaliter te ageeren, en dienvolgens van UEdele Agtbaere een decreet van apprehensie soekt te happeeren, redenen om dat hij Remonstrant vrugten, die gestoolen zijn zouden, soude hebben op en ingekogt ofschoon ignoreerende dat deselve gestoolen waeren

En naedemaelen en sulk decreet voor hem Remonstrant seer hertgrievend en ten hoogsten diffamant, en sijne welgeEtablisseerde Eer, naam en faam, mitsgaeders sijne neeringe en handteeringe ten uijterste naedeelig en schaedelijk

Soo vind sig den Suppliant in de noodsaakelijk gestelt sijn recours te neemen tot UEdele Agtbaere

Met ootmoedige beede, dat UEdele Agtbaere geliefte mogen weesen, ingevallen den voorm. Heer Lt. Drossard een sulk decreet van apprehensie van UEdele Agtbaere mogte sien te bekoomen, het sijn Edele Gestr. mag afgeslagen worden en subordinate gelast van, soo hij eenige actie ten laste van den Suppliant mogte hebben, van deselve modo ordinario te willen institueeren, binnen sulke tijd als UEdele Agtbaeren sullen goed oordeelen, op poene van een euwig stilswijgen en condemnatie van Costen

T'Welck Doende
pierre schriverNaar boven

EMAIL

INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen Maaike van Eekelen

REGISTER