DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


PROCESSTUKKEN

Entree            Documenten            Processtukken            De zaak Stahr

Interrogatorien voor Peter Stahr 16 april 1773
Rijckheyt Heerlen • Schepenbank Heerlen 1175

Interrogatorien
.....voor
Den WelEd. Gestr. heer J.G. Farjon
Lt. Hoog Drossar deeses lands
nom. officij Informant
.....omme
in persoon te verhooren Pieter
Stahr gedet. op den Landshuijse
tot Valckenborg

UWEedele Eerentfeste worden versogt den gedetineerde over de naervolgende artikelen in persoon te verhooren en desselfs responsiven in geschrifte te redigeeren quo facto aan den heer Informant copije omme etc.
1
Des gedetin. naam, toenaam, ouderdom, geboorte plaatze en kostwinninge af te vragen
2
Of hij niet met den heer advocaet Pelt patroon des heeren Claeger geaccordeert heeft voor eenen schelling daags en de kost om de gevangenen te Valckenborg te bewaaren
3
Of denselven gedetineerde niet buijten ordre van denselven na Heerlen is gegaan
4
Wat aldaar uijtgevoert en met wien in gesprek is geweest, of geene touwen in sijnen sack heeft gehad
5
Of hij niet alsdoen eenige der heeren scheepenen van Heerlen teegenkoomende in de Heek nogmaelen op s..te aanmaninge belooft heeft, zijn plicht te doen en de gevangenen wel te bewaaren
6
Wat hij alsdoen te Valckenborg heeft aangevangen, wat gedaan en waar geweest, so als ook met wien
7
Of niet waarachtig dat hij 's avonds is weggegaan buijten ordre, hoe laat, met  wien en waar na toe
8
Waaromme hij deesen sijnen aanvertrouwden post verlaaten, wat met den Cijpier Kruger gesprooken
9
En wanneer vernoomen heeft, dat de gevangenen uijgebrooken waeren, en of hij dezelve 's avonds ter vooren niet gesprooken heeft, waarna sulckx bestond

Cætera suppleat æquissimus Dominus judex auditor in en op alles etc.

Imploreerende
J.G. Pelt
EMAIL

naar boven


INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER