DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


bok

PROCESSTUKKEN

Entree        Documenten        Processtukken        Heusschen c.a.

Rekest van de familie van Coen Sporken, Willem Ramakers, Joannes Haesen en Frans Willem Heusschen
10 dec 1773 RHCL Maastricht Landen van Overmaas 8168Aen de Wel Ed.
Eerentfeste Heeren
Lt.-Vooght en Sche-
penen der stad en
vrijheijd van Val-
kenborg
Verthoonen met alle submissie de huijsvrouwe en wettige kinderen van Coon Sporcken, Willem Ramaeckers, Joannes Haesen en Frans Willem Heussen, alle inwoonderen der hooftbancke van Climmen, te kennen gevende hoe dat sij Supplianten hebben met groote aendoeninge hebben moeten ondervinden dat de Detentie of apparentie van voornoemde persoonen alhier tot Valkenborgh in detentie sijn worden gestelt tot exculpatie legt alhier neder twee Notariale verclaeringe gepasseert voor den notaris C. Swildens, waertoe U Wel Ed. relaes van dien versoeckende dat daer op refectie magh worden genomen met ontslagh van hunne voors. Detentie
T'Welck Doende
L.J. L'Allemand
voor de supplianten
[in de marge]
Geleth op de inhoud deses en neffens gaende annexis
Schepenen van 't Hooge Gerecht der Stadt en Vrijheijd communiceeren dese requeste cum annexis aen den Wel Ed. Hr. Lt.-Dross. om inwendig vier en twintig uuren te dienen van desselfs considertiens en belang om quo facto naders te disponeeren. Actum in Jud. Extr. den 10 Dec. 1773
Ter Ordonnantie
P.VandenHeuvel
EMAIL

Naar boven


INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen Maaike van Eekelen

REGISTER