DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


Entree    Documenten    Processtukken    Scherp verhoor

PROCESSTUKKEN

Recollectie Dirk Jaspers, Herzogenrath 28 mei 1771
RHCL Maastricht - HS 102
 geŽxhibeert den 8en Junii 1771

Recollitie van den gedetineerden
Dirck Jaspers over desselfs Respon-
deringhe bij scherper examinatie
van gisteren, gedaen op de Casteele
van s' Hertoghenraede heden den
28en Meij 1771 ten overstaen van
de schepenen Vaessen en Reinarttz
ende mij JF Daelen Subst. greffier
 Eodem et coram iisdem is door den heere officier gesisteert en heeft gecompareert den gedetineerden Derick Jaspers extra locum torturś pedibus manibusque liberis et sine ullo terrore ten eijnde van recollitie overdesselfs responderinghe en bekentenissen op gesteren den seven en twintigsten deses gedaen bij scherpere examinatie. Alwelcke responderinghe hem duijdelijk voorgelesen sijnde ende naer aenmaeninghe van d' oprechte en suijvere waerheijt dienaengaende te bekennen, is aen denselven gevraegt geworden, ofte hij bij voorss. sijne bekentenissen en responderinghen noch iet bij ofte af te doen hadde, heeft verclaert van waer te sijn gelijck hij bij sijne responderinghe op gesteren bij scherpere examinatie gedaen bekent heeft, soo de diefstalle daerbij genoemt als gesellen en complices door hem bekent en geaccuseert.
 En dat beneffens hem gedetineerden aen den diefstal begaen op de pastorije tot Hoghen geassisteert hebben
Adolf Steins, Leonart Steins,
Henricus Steins, Jacobus Otten,
Cornellis Dautzenbergh, Leonart Ploum

Joseph Ploum van de Sanckel,
desselfs swaeger, den vuijs getrouwt met Tecla Ploum,
Peter Pauwels, Peter Muller,
Joseph Keijser, Joseph Dammers.

En dat hij vermeent dat noch daeraen geassisteert hadden
den Pruijs, Gabriel aen de kerck

en Christian den ghenen gelijck hij meent met sijnen toenaem hem is noemende Frins, doende desselfs huijsvrouw de professie van eene wiesvrouwe.
En dat hij noch heeft horen seggen dat daerbij oock soude geweest sijn Wilhelmus Ploum uijt den Vivat en dat onder andere hem sulx geseijt hadde Mihhers Anne Cathrin en hem daernaer gevraegt hadde of sulx waer was, hij gedetineerde daerop geseijt heeft dat hij sulx niet en wiste datter veel den naem hadden. En dat Leonart Steins ten tijde dat hij gedetineerde hier in de gevanckenisse is hem geseijt heeft dat men seijde dat gemelden Wilm Ploum uijt den Vivat oock daerbij geweest was.
  Dat hij noch heeft hooren seggen dat den Schuijrman oock daerbij geweest was, en dat hij gehoort heeft dat Joannes Dammers de wacht hier hebbende Joseph Keijser aengeroepen heeft en aen denselven gevraeght heeft of den Schuijrman oock daerbij geweest was.
  En dat van Merxstein daerbij geweest was Baltus Kerckhoff en desselfs huijsvrouw vercleet in mans cleederen, hebbende eenen stert in de haeren en een hoet op haer hooft. En dat hij gevraegt hadde aen Adolf Steijns wie dit was, denselven hem te kennen gegeven heeft dat het was de huijsvrouw van Baltus Kerckhoff.
  En dat hij noch tot Hoghen op straet daerbij gesien hadde eenen langen swaeren mensch die daer was spreckende met doctor Joannes en dat hij gehoort heeft dat hij hem aenspreckende was met Joannes. En dat hij noch vermeent dat daerbij geweest was den wirth woonende aen de kerck tot Beckendorp.
 Heeft noch verclaert dat het waer was gelijck hij gisteren bij sijne responderinghe geseijt heeft dat hij voor sijn gedeelte van desen diefstal van Adolf Steins gecregen hadde eene halve croon en voorders kopstucken tot ontrent twee rijxdaelders ofte twelf schillinghen.

 Verclaerende den gedetineerden dat beneffens hem bij den diefstal begaen bij de weduwe Janssen tot Immendorp geweest waeren Peter Mullers, Leonart Steins, Cornellis Dautzenbergh, Jacobus Otten, Leonart Ploum, Jacobus den vuss getrouwt met Recla Ploum, Peter Pauwls, Joseph Ploum van de Sankel, Henricus Steins, Joseph Dammers.
 Dat hij van den lesten Joseph Dammers is vermeenende dat daerbij geweest was, gelijck oock noch vermeent dat daerbij geweest waeren Gabriel woonende aen de kercke Tot Ubach, den Pruijs, den voorss. Christian.
  Dat oock daerbij geweest was Baltus Kerckhoff van Merxstein, en den langen mensch den coster van Hoghen en den wirth van Beckendorp aen de kerck in welck huijs sij eenighe daghens te vorens, gelijck den gedetineerden op gesteren verclaert heeft, geweest waeren.
 Dat gelijck hij op gesteren geseijt heeft Leonart Steins hem voor sijn gedeelte van desen diefstal op seckeren avont in de nacht drij ofte vier daghen daernaer dat dien diefstal gepasseert ten huijse van Peter Mullers gegevens heeft een Croonstuck en voorders bouschen tot twee Rijxdaelders.

Verclaerende den gedetineerden dat beneffens hem, wanneer sij uijtgingen om op den hove onder Ubach te stehlen, geweest waeren Peeter Mullers, Leonart Steins, Jacobus Otten, Cornellis Dautzenberg, Leonart Ploum, Jacobus den vuss getrouwd met Tecla Ploum, Adolf Steins, Peter Pauwels, Henricus Steins, Joseph Ploum. Dat hij noch vermeent dat daerbij geweest waeren Gabriel Voorss. Joseph Dammers, den Pruijs, en dat hij vermeent dat bij de vrembden aldaer oock is geweest Baltus Kerckhoff van Merxstein.

 Verclaerende den gedetineerden voorders, dat beneffens hem bij den diefstal van het perdt van Henricus Schutz tot Waubach geweest waeren Joseph Keijser, Peter Mullers, Leonart Steins, Adolf Steins, Leonard Ploum en Henricus Steins.

 En dese aen den gedetineerden duijdelijck voorgelesen sijnde, heeft verclaert van alzoo waer en waerachtigh te sijn gelijck hij bij dese sijne Recollectie en op gesteren bij sijne responderinghe gedaen bij scherpere examinatie verclaert en bekent heeft soo aengaende de diefstallen, gesellen en complices als circumstantiŽn, tot dien eijgenhandigh geteckent
(was geteckent) Derrijg Gaspers
(lager stont) quod attestamur
(geteckent) Nicolaes Vaessen schepen, L.Reinartz schepen
(daeronder stond) in fidem
(en geteeckent) J.Fr. Daelen subst. greffier


Naar boven


EMAILINHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER