DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


Entree    Documenten    Processtukken    Scherp verhoor

PROCESSTUKKEN

Scherp Examen Dirk Jaspers, Herzogenrath 27 mei 1771
RHCL Maastricht - HS 102
Personele Responderinghe
van den gedetineerden Derick
Jaspers bij scherpere exami-
natie gedaen op den casteele
van s' Hertoghenraede heden
den 27 Meij 1774 ten overstaen
van de schepenen Vaessen en
Reinartz ende mij J.Fr. Daelen
subst. greffier

 Eodem et coram iisdem is van wegens den heer officier gesisteert den gedetineerden Derick Jaspers. Aen den welken het Decret conditionel van scherpere examinatie van den 14en deses ende het Decret van den 25. deses waerbij geordonneert het het voors. Decret van dito 14 ter executie te stellen, voorgelesen sijnde, en bij voorgaende behoorlijcke territie aengemaent hebbende van d'oprechte waerheijt te bekennen, heeft den gedetineerden overal in negativis blijven persisteeren. En is dienvolgens s'morgens om negen uhren op den stoel gebonden en hem soo de scruijven op de duijmen geset geworden.
  Ende naer dien den gedetineerden deese scruijven op de duijmen gehadt, heeft hij verclaert mede bij den diefstal begaen op de pastorije van Hoghen geweest te sijn. En dat den eersten aenslaegh daertoe gegeven hadde sijnen swaeger Peter Mullers wel vier of vijf daeghen te bevorens. Dat sij bij malcanderen geweest waeren ten huijse van denselven swaeger eenighe daegen te vorens dat dien diefstal begaen, en dat daer doens beneffens hem gedetinerden daer geweest waeren
Leonart Steins, desselfs vaeder Adolf Steins,
Jacobus Otten, Leonart Ploum,
Cornelis Dautzenbergh, Joseph Keijser,

Joseph Ploem van den Sanckel,
desselfs swaeger, eenen vuss getrouwt met Thecla Ploum
 Dat hij gedetineerden daertoe geroepen door sijnen swaeger Peter Mullers.
 Verclaerende verders van niet te weeten, dat noch imant meer bij hun soude geweest sijn. En dat Peter Mullers en Adolf Steins aldan gesproken hadden van den diefstal te begaen op de pastorije van Hoenghen. Dat des avonts wanneer de sonne onder was, dat naer Hoenghen gingen op op de pastorije aldaer te stehlen bij malcanderen gecoemen waeren bij sijnen swaeger Peter Mullers, hij gedetineerden, Jacobus Otten, Cornelis Dautzenbergh, Leonart Steins, Leonart Ploum.
  Dat sij doens te saemen van Ubach gegaen sijn naer Merxstein ten huijse van Baltus Kerckhoff, en dat sij comende aen desselfs huijs op en aen desselfs misthof drij hebben vinden staen, die hij niet gekent heeft. Dat doens ten huijse van hem Kerckhoff ingegaen Leonart Ploum gelijck hij vermeent, en dat hij nog gelooft, dat sijn swaeger Peter Mullers oock daer ingegaen was. En dat hij gedetineerden met Jacobus Otten en Nellis Dautsenbergh is buijten blijven staen en niet en weet of Leonart Steins, daer ingegaen was ofte niet. En dat de drij persoonen dewelke sij buijten hadden vinden staen in en uijtgegaen waeren, sonder dat hij die gekent heeft vermits sij swart waeren. En dat sij die ingegaen waeren wel ontrent eene halve uhr int huijs van voorss. Baltus gebleven waeren. Dat doens uijtgecomen was met de gesellen Baltus Kerckhoff, sonder dat hij weet waermede denselven gearmeert was. Dat noch ses vrembden daer waeren die hij niet gekent en hadde, dat hij vermeint dat Adolf Steins oock daer uijtgecomen was, sonder dit nochtans precies te connen weeten.
  En dat sij doens van Merxstein te saemen gegaen sijn langs Streiffelt naer Hoenghen. Dat noch eene persoon met eenen stert in de haaren van Merxstein mede gegaen was, en dat hij gevraegt heeft aen Adolf Steins wie dit was. Denselven hem geseijt heeft, dat het was de huijsvrouw van Baltus Kerckhoff, dat dieselve huijsvrouw vercleedt was in manscleederen. Heeft den gedetineerden voorders geseijt, dat Joseph Keijser mede was bij sijnen swaeger Peter Mullers wanneer sij naer Hoeghen gingen en dat denselven mede gegaen was naer Merxstein ten huise van Baltus Kerckhoff.
  Dat Joseph Dammers ook was ten huijse van sijnen swaeger Peter Mullers en ook mede naer Merxstein en Hoenghen gegaen was. En dat op de wegh tusschen Ubach en Merxstein aen de Ophoover Linde bij hun gecoemen waeren Adolf Steins, Joseph Ploum en Jacob den vuss getrouwt met Tecla Ploum, en sij al te saemen  naer Merxstein ten huijse van voorss. Baltus Kerckhoff gegaen waeren.
  Dat noch mede bij hun geweest was Henricus Steins soon van Adolf Steins, en dat hij denselven Henricus Steins ten eersten gesien hadde tot Merxstein, en daernaer oock tot Hoenghen. En dat hij  tot Merxstein buijten niet gesien hebbende Adolf Steins, Joseph Ploum en deselfs swaeger Jacobus den vuss getrout met Teckla Ploum, en soo vermeent dat dieselve ten huijse van Baltus Kerckhoff ingegaen waeren. En dat de huijsvrouw van Balthis Kerckhoff hun brandewien buijten gebracht heeft, ende hij gedetineerden doens brandewien gedronken heeft met Cornelis Dautzenbergh, Jacobus Otten en Joseph Keijser.
 En dat wanneer Baltus Kerckhoff met de gesellen uijtgecoemen was sij alle te saemen van Merxstein gegaen waeren naer Hoenghen. En comende aen den Alsdorper Bosch daer noch drij bij hun gecoemen waeren die hij niet gekent en heeft. En van daer vortsgaende naer Hoenghen, aldaer gecoemen sijnde aen een huijs in Hoenghen alwaer de vrembde als oock differente van Ubach onder andere Adolf Steins ingegaen waeren, gelijck oock Baltus Kerckhoff. Sijnde den man van dit huijs den welcken wanneer sij arriveerende buijten gesien heeft, eenen grooten swaeren man. sijnde hij gedetineerden buijten gebleven met Jacobus Otten en Cornellis Dautzenbergh.
 Heeft den gedetineerden verclaert van de gesellen van Ubach die hij tot Hoenghen gesien heeft, te weeten Adolf Steins, Leonart Steins, Peter Mullers, Joseph Keijser, Joseph Dammers, Jacobus Otten, Cornellis Dautzenbergh, Jacobus den vuss getrout met Tecla Ploum, Henricus Steins, Leonart Ploum met de laem handt.
 Ende de gesellen eenighen tijdt in het huijs gebleven sijnde, ende uijtgecomen sijnde, Baltus Kerckhoff met den man van het huijs tot Hoeghen hem gedetineerden hebben doen op schiltwacht staen. En hij gedetineerden doens met Jacobus Otten en Nellis Dautzenbergh op schiltwacht gestaen heeft op eenen wegh cort bij de pastorije, staende sij nochtans wat naer dien wegh in naer het velt aen.
 Verclaerende den gedetineerden dat hij hem aleer sij naer Hoeghen gingen swart gemaekt hadde, en dat hij gearmeert was met eene cleene sackspistoole die gelaeden was. En dat noch swart waeren Adolf Steins, Leonart Steins, Peter Mullers, en dat hij vermeent dat alle de gesellen van Ubach swart gemakt waeren.
 En dat hij met sijne voorss. twee gesellen Jacobus Otten en Cornellis Dautzenbergh wel ontrent eene goede uhr op den voorss. wegh schiltwacht gehouden heeft. Daernaer bij hun gecoemen was Baltus Kerckhoff met den man van het huijs waer sij aengeweest waeren met meer anderen en aen hun seijden dat het all gedaen was, dat conden vortsgaen en daernae wederom naer het voorss. huijs gegaen sijn en dat daer in het huijs ingegaen waeren Baltus Kerckhoff en Adolf Steins met meer anderen. En Baltus Kerckhoff en den man van het huijs hem gedetineerden hebben doen buijten blijven staen, en doens buijten bij hem gebleven sijn Jacobus Otten en Cornellis Dautzenbergh.

 En den gedetineerden voorders valsche circunstantiën voorgevende, en niet seggende sijn oprecht gedeelte als die gestoelene effecten, sijn hem wederom de schruijven op de duijmen gestelt worden, twelf minutten naer twelf uhren. En dese schruijven op de duijmen gehad hebbende den tijd van twee en twintigh minutten, heeft verclaert:

 Dat nog bij voorss. diefstal nog geweest was seeckeren Gabriel woonende aen de kerck tot Ubach int huijs van den pachter van Briel,

Peter Pauwels,
den Pruijs aen de kerck tot Ubach woonende, sijnde enen wever, sijnde denselven eenen grooten langen mensch hebbende swarte haaren, ende Joannes Everts den welcken nu overleden is.
  Dat hij nog vermeent, dat aen denselven diefstal geassisteert heeft seeckeren Christian, vermeenende dat denselven hem is noemende Frins, doende desselfs huijsvrouw de professie van eene wiesvrouw, woonende aen het veld tot Ubach het eerste huijs boven de Baur. Vermeenende van denselven gesien te hebben tot Merxstein wanneer de gesellen uijt het huijs van Baltus Kerckhoff waeren uijtcomende, vermits hij doens eenen langen mensch en oock denselven op den wegh naer Hoenghen gesien heeft, vermeenende dat dit was voorss. Christian.
 Verclaerende den gedetineerden dat voorss. Gabriel en den voormelden Pruijs en Peter Pauwels uijtgecoemen waeren het huijs van Baltus Kerchoff tot Merxstein als wanneer sij van daer naer Hoenghen gingen en dat dieselve doens swart waeren. En dat wanneer naer den gedaenen diefstal sij van Hoenghen naer Ubach gingen hij gedetineerde erst gekent heeft voorss. Gabriel, den Pruijs voormelt, en Peter Pauwels. En dat Peter Pauwels wanneer wederom naar Ubach gingen aen de haeghen van hun gegaen was, en hij doens Adolf Steins gevraegt heeft wie dit was, en denselven hem geseijt heeft, dat het was Peter Pauwels. En dat Gabriel voorss. en den Pruijs van hun gegaen waeren aen de weijden tot Ubach door eene gats niet ver van de kerk  En dat Gabriel aen hadde eenen blauwen kiel, en den Pruijs eenen griesen kiel ofte rok.
 En dat hij die gekent heeft van aen te sien vermits hij dese twee te voorens wel was kennende en dikwijls gesien hadde en bevonden heeft, dat het die geliecken was, sonder die gesproken te hebben. En dat hij Peter Pauwels gekent heeft aen desselfs greise kousen, en dat hij doens aen Adolf Steins gesijt dat is al ofte het Peter Pauwels was. Adolf Steins daerop seijde van neen, den gedetineerden daerop gerepliceert heeft aen Adolf Steins, dat het jae Peter Pauwels was, denselven Adolf Steins doens oock seijde van jae, dat het Peter Pauwels was, hij soude mae swijgen.
  Heeft de gedetineerden voorders verclaert, dat wanneer sij tot Hoeghen aen voormelt huijs aen gecomen daer ten eersten uijtgecoemen is den voormelden langen mensch en dat dit was den coster van Hoeghen, hem noemende Kerckhoff. Gelijck hem gedetineerden Adolf Steins eenighe daegen daer naer geseijt heeft, dat dit was den coster van Hoenghen en dat denselven aldaer aen de duhre op de straet gebrocken heeft met Doctor Joannes van Bettendorp. En dat den gedetineerden gehoort heeft, dat dat denselven coster die was aenspraekende, zeggende Doctor Joannes.
 En dat hij noch vermeent, dat eenen man tot Hoenghen geweest was van Beggendorp woonende aen de Kerck, hebbende swarte haaren. Vermeenende dat het denselven was waerbij sij eenighe daeghen te vorens dat den diefstal tot Immendorp bij de weduwe Janssen begaen hebben, geweest waeren, sijnde eene herberghe aen de kant van Beggendorp. Verclaerende den gedetineerden, dat doens met hem in dit huijs tot Beggendorp geweest waeren Leonard Steins, Peter Mullers, Adolf Steins, Cornellis Dautzenberg, en Jacobus Otten, ende noch drij vrembde die hij niet gekent en heeft. En sij daer  te saemen brandwien gedroncken hebben, en dat doens Adolf Steins met de vrembde gesproken heeft, wanneer naer Immendorp souden gaen stehlen, en dat sij alle te saemen aen de brandewien betaelt hadden.
 Verclaerende voorders dat wanneer de gesellen naer den begaenen diefstal op de pastorije van Hoeghen wederom naer het voorss. huijs ingegaen waeren, ende hij met Jacobus Otten en Cornellis Dautsenbergh buijten gebleven was, sij daer gestaen hadden ontrent eene halve uhr. En doens de gesellen uijtgecoemen sijnde, Adolf Steins hem ten eersten aengesproken heeft, seggende dat sij souden naer huijs gaen, sij souden daernaer hun deel van hebben. En dat sij doens alle te saemen van Hoeghen vortgegaen sijn, behalve eenighe vrembde die daer gebleven waeren, en dat sij gegaen waeren tot aen den Alsdorper Bosch. Ende Baltus Kerckhoff met hun gegaen was tot ontrent aen gemelden bosch, alwaer den selven met vijf of ses vrembden van hun vortgegaen was. En hij gedetineerde doens met de andere gesellen van Ubach naer Ubach toegegaen is.
 En dat hij gedetineerden ontrent acht daeghen daernaer geweest was ten huijse van Adolf Steins, sulx te oorsaake van dien, vermits hij dien hedde en oock Adolf Steins. Dat hij gedetineerden doens aen Adolf Steins geseijt hadde dat oock de Monstrance tot Hoeghen gestoolen was, dat denselven Steins doens geseijt heeft, ach neen. Den gedetineerden daerop gerepliceert heeft het is ja waer hij Adolf Steins betiert heeft dat het waer was, dat doens oock aldaer gestoolen hadden. En deselven Adolf Steins hem geseijt hadde, dat dese Monstrance van genoegt vaert was, en dat hij gedetineerden daeraf sijn deel soude hebben.
 En dat daerna hem sijn swaeger Peter Mulders geroepen heeft, en hij naer desselfs huijs toegegaen sijnde, daer gevonden heeft denselven Adolf Steins. En denselven Adolf Steins doens get uijt sijne tasche getrocken heeft en daer getelt heeft Copstucken en een halve Cron tot ontrent de somme van twee rijxdaelders ofte twee schillingen, seggende hij Adolf Steins en oock Peter Mullers, dat dit het deel was van hem gedetineerden van den diefstal van Hoeghen. En dat hij gedetineerden Peter Mullers gevraegt hoeveel voor de Monstrance gecregen hadden, denselven hem geseijt heeft van viertigh ofte vijf en vijertigh Rijxdaelders. En dat hij gedetineerden vermeent dat deselve Monstance tot Dulcken moet vercocht sijn, vermits Henricus Steins eenighen tijdt daer gearbeit heeft aen het riet.

 Heeft den gedetineerden voorders verclaert dat sijn swaeger Peter Mullers hem ten eersten gesprocken heeft van den diefstal te begaen tot Immendorp bij de weduwe Janssen.
 En dat hij gedetineerden met denselven sijnen swaeger, Adolf Steins, Leonart Steins, Cornellis Dautzenbergh en Jacobus Otten, eenighe daeghen te vorens dat desen diefstal begaen, gegaen waeren nae Beggendorp in een huijs sijnde eene herberghe aen de Kerck aldaer gelegen. En dat hij gedetineerden doens met sijnen swaeger Peter Mullers en Leonart Steins van Ubach vortgegaen was en Adolf Steins, Jacobus Otten en Cornellis Dautzenbergh buijten de haeghen van Ubach op het velt op den wegh naer Beggendorp bij hun gecomen waeren. En dat sij te vorens afgesprocken hadden dat op het velt souden bij malcanderen comen. En dat sij bij den man tot Beggendorp aen de kerk gecoemen sijnde daer noch gevonden hadden drij vrembde die waeren spreckende de Gulichse tael, sonder dat hij die gekent heeft.
 Dat deese drij vrembde met Adolf Steins gesprocken hebben van den voors. diefstal bij de weduwe Jansen tot Immendorp te begaen, en dat oock den weirt mede daervan was spreckende. Sijnde deesen man van middelmatighe postur, wat bejaert, hebbende swartachtighe haaren en in sijn gesicht wat van swartachtige couleur, vermeenende dat denselven in sijn gesicht pockgaeten heeft.
 En dat wanneer sij van Ubach vortgegaen sijn om naer Immendorp te gaen stehlen het alreets duster was en sij doens bij malcanderen gecoemen waeren in de Hasselder straet achter Ubach. Dat met hem gedetineerden van Ubach geaen waeren sijn swaeger Peter Mullers en Jacobus Otten ende Leonart Steins ende Cornellis Dautzenbergh. En comende in de Hasselder straet sij aldaer gevonden hebben Joseph Ploum, Leonart Ploum, Adolf Steins, Henricus Steins, Jacobus den vuss getrouwt met Tecla Ploum, Peter Pauwels, en noch drij andere. Vermeenende vast dat deese drij geweest waeren voorss. Gabriel woonende aen de kerck tot Ubach, den voorseijden Pruijs ende Joseph Dammers. Van welcke drij eenen eenen blauwen kiel aen hadde, vermeenende dat dit geweest was voorss Gabriel.
 Dat sij doens uijt gemelde Haselder gats te zaemen voortgegaen waeren naer Immendorp en comende aen de Worcker haeghen aldaer noch eenighe persoonen hebben vinden staen die hij niet gekent heeft. Die welcke met hun gegaen sijn naer Immendorp en coemende tot Immendorp sij aldaer noch meer vrembden gevonden hebben. Seggende de gedetineerden dat Baltus Kerckhoff oock was bij deghene die sij gevonden hadden staan aen de Worcker haeghen voorss.
 En dat Adolf Steins met de vrembden hem heeft doen blijven staen op schiltwacht. En dat hij gedetineerden, ingevolgh dies op eenen wegh gaende naer Worcken schiltwacht heeft met Leonart Ploum met de laam handt, met Jacobus Otten ende noch eenen vrembden uijt het Gulicker landt - sijnde dun van postur, aenhebbende eenen bruijnen rock, sijnde swert int aengesicht. En dat d' andere doens vortgegaen naer het huijs van de weduwe Janssen tot Immendorp. En dat hij vermeent dat sij gebrocken hebben aen eene venster van het huijs, sonder dat hij precies weet te seggen ter wat zijde. Dat hij met voorss. sijne gesellen op sijnen post ontrent anderthalf uhr schiltwacht gehouden hebben. Daernaer de gesellen uijt het huijs van voorss. weduwe Janssen wederom comen. Ten eersten bij hun gecomen sijn eenen hoop luijdens soo vrembde als bekende.
 Heeft den gedetineerde noch verclaert dat tot Worcken aen de haeghen, wanneer sij van Ubach op Immendorp aengingen oock was staende den wiert van het huijs tot Beggendorp aen de kerck gelegen, waer sij gelijck voorss. eenighe daghen te vorens in geweest waeren. Seggende dat desen wiert te vorens een peert gehadt hadde. Vermeenende dat denselven hem was noemende Saus, vermits hij hem meer heeft hooren noemen den Saus aen de kerck.
 Heeft den gedetineerden noch verclaert, dat, wanneer sij tot Immendorp gecoemen sijn, noch gesien heeft den grooten langen mensch die oock tot Hoeghen daerbij geweest was. En dat Adolf Steins en sijn swaeger Peter Mullers hen geseijt hadden, dat dit was den coster van Hoeghen hem noemende Kerckhoff.
 En dat wanneer de gesellen uijt het voorss. huijs van de weduwe Janssen gecomen waeren en op hun aencomende eenen grooten hoop luijdens, soo vrembde als bekende, en de vrembde  ten eersten spraecken, dat het tijdt marcheeren was. En sij doens te saemen vortgegaen sijnde eenighe vrembden buijten de haeghen van Immendorp vortgegaen sijn, en hij gedetineerde  met de andere gesellen van Ubach doens gegaen is op Ubach aen tot in de Hasselder heggen - moet sijn, straet aen de cruijswegh alwaer sij van malcanderen gegaen waeren.
 En dat Adolf Steins wanneer sij vortgingen van Immendorp op Ubach aen, eene  sack onder sijnen arm hadde, gelijck oock Joseph Ploum en Henricus Steins, ende oock Peter Pauwels eene sack hadden, welcke sacken aengevult waeren met effecten. En dat buijten de haeghen van Immendorp, wanneer sij vortgingen, Adolf Steins en Baltus Kerckhoff geseijt hebben, dat een ider sijn oprecht gedeelte soude hebben. Hij gedetineerden hierop geseijt heeft dat dit wel was. En dat hij gedetineerde gesien heeft, dat in de sacken differente effecten waeren, dat hij oock gesien heeft dat de vrembde sacken hadden die aengevult waeren met effecten.
 En dat hij gedetineerde drij of vier daeghen daernaer dat dien diefstal geschiet, sijn gedeelte daeraf gecregen heeft ten huijse van sijnen swaeger Peter Mullers. En Leonart Steins hem doens aldaer gegeven een cronestuck en voorders bouschen tot twee Rijxdaelders ofye twelf schillingen. En dat het doens in den avont was ontrent negen of thien uhren, en dat Leonart Steins hem aengeroepen hadde, seggende dito Leonart Steins hij soude daerneffens comen, te weeten bij sijnen voorss. swaeger. en geseijden Leonart Steins hem doens aldaer het voorss. gelt gegeven heeft.
 Heeft den gedetineerden noch verclaert, wanneer sij naer Immendorp ginge dat doens sijne voorss. sackpistool bij hem gelaeden hadde. En dat van de ghene die aen de Worcker haeghen stonden oock eenighe flinten hadden. En dat wanneer sij tot Immendorp quaemen eenen vrembden aen Jacobus Otten een flint gegeven heeft, vermits denselven niet schietens bij hem hadde, en dat hij Otten deese flint op de wacht behouden heeft, en daernaer wanneer sij vortgingen, deselve flint wederom gelangt heeft aen den ghenen waervan hij die gecregen hadde. En dat Jacobus den vuijs getrout met Tecla Ploum ende Leonart Ploum met de laem handt beijde gearmeert waeren met flinten, wanneer sij naer Immendorp mede gingen stehlen. Dat hij gedetineerden oock eenen stok hadde, gelijck oock sommighe van de andere gesellen. En dat hij vast vermeent dat deese gesellen oock sackpistoolen hedden.
 Heeft den gedetineerden noch verclaert dat wanneer sij uijtgingen stehlen bij hun is afgesprocken, dat bij geval eenen van hun soude achter blijven, dat niemant soude verraeden nochte accuseeren. En dat Baltus Kerckhoff aen den Alsdorper Bosch wanneer sij naer Hoenghen gingen hun aengemaent hadde van altoes einich te sijn en dat den eenen den anderen niet en soude verraeden nochte accuseeren.

  Heeft den gedetineerden noch verclaert dat eenighe daeghen te vorens dat het peert tot Waubach bij Henricus Schulz is gestoolen worden, gecomen was ten huijse van sijnen swaeger Peter Mullers en doens daer gevonden heeft Adolf Steins, Henricus Steins, Leonart Steins en Joseph Keijser. En doens ten eersten van dit peert te stehlen gesprocken heeft Joseph Keijser, seggende, dat het peert sijn was, dat hij het met wedden gewonnen hadde met den meester daervan Henricus Schutz. Dat denselven geseijt hadde, vermits het een soo quaet peert was, dat het niemant uijt den stal soude haelen en aen hem Joseph Keijser voorders geseijt hadde, soo hij het uijt den daede haelen dat hij het hem dan daede geven. Leonart Steins doens daerop seijde dat sij het moesten haelen.
 En dat wanneer sij gegaen waeren naer Waubach om het peert te stehlen, hij gedetineerden daertoe is worden aengeroepen door sijn swaeger Peter Mullers, en hij gedetineerden ten huijse van dito sijnen swaeger ingegaen sijnde aldaer gevonden heeft Joseph Keijser. En tusschen negen en thien uhren des avonts hij gedetineerde met sijnen swaeger en Joseph Keijser vortgegaen om naer Waubach te gaen. En comende aen de haeghen op het eijnde van het dorp Ubach, waer ontrent Leonart Steins is woonende, sij aldaer gevonden hebben Adolf Steins, Leonart Steins, Henricus Steins, Leonart Plaum met de laem handt, en sij alle te saemen gegaen waeren naer Waubach. En Adolf Steins was blijven staen op den Waubacher Driesch, en hij gedetineerde met de andere voorss. gesellen gegaen waeren naer Waubach ten huijse van Henricus Schutz.
 En dat het peert aldaer uijtgehaelt hadde Joseph Keijser, Leonart Steins en Joseph Plaum, en hij gedetineerde met sijnen swaeger Peter Mullers en Henricus Steins op de straet aldaer is blijven staen. En dat wanneer het peert uijtquaem Joseph Keijser hem daerop geseth en hetselve gereden heeft tot ontrent Broechuijsen en sij alle, hij gedetineerden en voorss. gesellen, mede gegaen sijn. En dat wanneer sij tot Broechuijsen quaemen hem op het peert geseth heeft Leonart Steins en het selfde gereden heeft tot langs den Cratzbosch. En wanneer sij tot Ubach quaemen hij gedetineerde met Joseph Keijser hetselve peert gereden hebben in Kiels Trijne weijde. En dat Joseph Keijser dit pert daernaer vortgereden heeft in den lande van Gulich sonder dat hij de plaetse weet te seggen.
 En dat denselven Joseph Keijser het peert aldaer hadde moeten verlaeten, en dat hij daernaer gehoort hadde van Leonart Steins, dat denselven een stuck weghs mede geweest was, en dat het niet goed gegaen was. Dat den jongh het peert was quiet geworden, vermits men hem hadde willen vasthouden.

 Heeft den gedetineerden noch verclaert, dat hem ten eersten aengesprocken en aengeraeden hebben om mede naer den hoeve onder Ubach te gaen stehlen, sijnen swaeger Peter Mullers ende Leonart Steins. Dat wanneer sij gingen om op de hoeve te stehlen het was int vroeghjaer, dat den daeghen niet langh en oock niet cort waeren, en het alreets in den avont was wanneer sij van Ubach vortgingen. En dat met hem gedetineerden om naer de hoeve te gaen stehlen van Ubach gegaen sijn Adolf Steins, Leonart Steins, Henricus Steins, Peter Mullers, Jacobus Otten, Cornellis Dautzenbergh, Joseph Ploum van de Sanckel.
 Corrigendo, heeft den gedetineerden geseijt dat doens om naer den hoove te gaen stehlen van Ubach alleen met hem gegaen waeren Peter Mullers, Leonart Steins, Jacobus Otten, Cornellis Dautzenbergh. En sij doens gegaen waeren naer de hoover linde, alwaer sij van de gesellen van Ubach gevonden hebben Adolf Steins, Leonart Ploum met de laem handt, Joseph Ploum, desselfs swaeger Jacobus den vuss getrout met Tecla Ploum, Peter Pauwels, Henricus Steins. Dat hij noch vermeent van aldaer aen de linde gesien te hebben Gabriel voorss. woonende aen de kerck tot Ubach, Joseph Dammers en den Pruijs voorss., seggende den gedetineerden dat hij die daervoor aengesien heeft  En dat noch meer vrembden daer waeren die hij niet gekent en heeft.
 En dat sij wel ontrent eene uhr aen de linde gestaen hadden sprecken, en doens op den hoove toegegaen waeren. En doens het licht daer noch aengevonden hebben en de luijdens in het huijs hadden hooren sprecken en de honden seer aenvingen te bellen, en dat sij doens vertrocken sijn.
 Sijnde den gedetineerden doens alleen gearmeert geweest met eenen stock, vermits hij sijne sackpistole vergeten hadde. En dat Jacobus den vuss getouwt met Thecla Ploum gearmeert was met eene flinte, en dat Leonart Ploum oock eene flinte hadde. En dat hij vermeent dat Henricus Steins oock eene flinte hadde, dat noch meer andere van de vrembden oock flinten waeren hebbende.
Heeft den gedetineerden verclaert, dat sijn swaeger Peter Mullers en Leonart Steins hem het eerste vervoert hadden, en dat sijn swaeger hem het eerste, en daernaer oock Leonart Steins gesprocken hebben van te gaen stehlen op de hoove onder Ubach.

Dese aen den gedetineerden duidelijck voorgelesen sijnde heeft denselven in en overal blijven persisteeren en tot dien eijgenhandigh onderteckent,
Was geteeckent –– Drijecus Jasper
Leger stondt: quod attestamur
Geteeckent: Nicolaes Vaessen, schepen, L. Reinartz schepen
Onderstondt: in fidem
Geteeckent: J.F. Daelen, subst. greffierNaar boven


EMAILINHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER