DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


Entree        Documenten        Processtukken        Vragen scherp examen

PROCESSTUKKEN

Proces Dirk Spee: vragen voor het verhoor onder foltering
november 1775    Nat. Arch.  ASG 5870

     


Artikelen Interogatoir
In Cas van Scherper Examen
..........Voor
Den Weledel Gestrenge Heer en
Mr. W. D. Vignon Lt. Hoog
Drossard deses Lands
Nomine Officii Informant
..........Tegens

Dirk Spehe gedetineerde

 

 
U Edel Agtbare worden gebeden van den Gedetineerde in Cas van Scherper Examen over
de navolgende artikelen te interrogeren
en desselfs Responsien in geschrifte
te redigeren quo facto Copie omnie Etc.
1

Off den Gedetineerde gehoort onder de alom
Bekende Gauwdieven.
In Cas van jae, te vragen: 't Zedert
wanneer in die Bende gekomen, door
wien, ter wat plaetse en op wat wijse
daertoe geengageert is geworden?

2
Off den Gedetineerde Huysbraeken, Diefstallen
of andere Euveldaden begaen ofwel daer
bij geasisteert heeft.
In Cas van Jae, te vragen: Welke Dief-
stallen sulke in't gemeen geweest zijn?
3
Te vragen: in't generael de Naemen der-
ghene die onder de Bende gehooren met
designatie van hunne respective Naemen,
Woonstede, en met wie getrouwt?
4
Te vragen: hoe en op wat wijse, soo hij
als andere Complicen, hun aen Diefstallen
pligtig gemaekt? Waar bij een gekomen?
En wat weg genomen hebben, soo in't
uytgaen als retourneren?
5
Te vragen: Bij welke Diefstallen en
andere Euveldaden of andere delicten de
Complicen in't generael genoemt,
Respective geassisteert en hun pligtig
gemaekt? Wat dese gedaen en hoeveel
voor hun aendeel genooten hebben. En
Waermede gewapent zijn geweest?
6

Te vraagen: Off den gewoonlijken Eed
bij de Bende gebruykelijk, uytgeswooren
heeft?
Waar sulks geschiet, door wien daertoe
aengesproken? En welke daeraen off
present geweest zijn.

7
Te vragen: off aen hem kennelijk is, wat
Eynde of insigt die van de Bende gehad
hebben? En Wanneer sulks ter uytvoer
soude gebragt zijn?
8

Te vragen: Off hem kennelijk zijn, de
Naemen der Hoofden off Officieren
Welke de Bende Commandeerden?

Cetera Suppleant Domini Auditores
in en op alles etc.

 
Implorerende
.....C. L. De Limpens

Naar boven

EMAIL
INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen Maaike van Eekelen

REGISTER