DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


PROCESSTUKKEN

Entree Documenten Processtukken Arrestatie

Massaal arrestatiebevel 28 sept. 1743 in Kerkrade
RHCL Maastricht - LvO 2399
Extract uijtten Crimineel protocolle
der Bancke ende justitie van Kerckrode


Extraordinarissen dagh gehouden op
den Casteele van s'Hertogenrode heden
den 28e sept. 1743 overmits Dionijs dela
Haije, Alexander Souren ende P.C. Poyck
Schepenen ende greffier der bancke ende
justitie van Kerckrode, ende Peter
Hulsgens, Willem Kessels, Schepenen der
bancke ende justitie van Mercxstein
als hiertoe specialijck geauthoriseert
ende geassumeert sijnde.

Den Heere officier van alhier nom. officij geeft t'erkennen
dat uijt d'Extracten alhier geveught Sub no 1, 2, 3, 4,
5, 6, et 7 compt te blijcken, dat door die judiciele beken-
tenissen van die beclaeghde ende gedetineerde van alhier
voor complicen gedenuntieert sijn die volgende persoonen
te weten: Joseph Godtloff van Scheveimont,
Jōēs Oogenbroe,
Joannes Mertens, Christian Geilens, Joannes Essers,
Jacobus Crombach schmith aen den Graeff, Laurens Reumgens, Michiel Kersten, Joannes Rehaen, Caspar Hooghkirchen,
Joannes Stephens ende desselfs Swiegersse Anna Rutten,
Simon Offermans ende Jōēs Worms, die welcke mede
plichtigh ende handdaedigh sijn geweest aen verscheij-
dene inbreucken, knevelerijen ende dieffstaelen, gelijck
sulcx uijt doe voorschr. Extracten ende uijt die originele
processen, waervan visie gedaen wordt, manifestelijck
consteert, ende bij vervolgh van Saecke voorders sal
geverifieert worden. Soo versoeckt den voorschr. heere
officier nom. officij tot laste van die voorgenoemde
persoonen decret van apprehensie, mitsgaeders dat den
bode dieselve met soo vele Schutten ofte Soldaten
als daertoe noodigh, magh brengen in detentie op den
Casteele van van S'Hertogenrode ende behoorlijck slieten.

Decret

Schepenen gesien ende lecture gehadt hebbende soo van
het voorschr. geverbaleerde als oock van die daerbij ge-
voeghde ende gereclameerde stucken, accorderen aen
d'hre officier de alhier versochde apprehensie tot laste
van die persoonen hieroven genoemt, authoriseerende
den bode die selve met soo vele gewaepende Schutten
ofte Soldaeten als noodigh te saiseren, alsmede behoor-
lijck te sluijten, ende in goede stricte bewaernisse te
Stellen ende te houden(Waeren onderteeckent:)
D. Delahaije Schepen, A. Souren Schepen, Peter Heulsgens Schepen,
W. Kessels Schepen. P.C. Poyck greffier


EMAIL

Naar boven


INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen Maaike van Eekelen

REGISTER