DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


EntreeDocumentenProcesstukkenGetuigenverklaringen

PROCESSTUKKEN

Getuigenverklaring over Dirk Jaspers, 20 maart 1771
RHCL Maastricht • Hs 102

© Maaike van
                Eekelen© Maaike van Eekelen
Gevaceert
1. uhrEedelijck verhoor van Gillis Palmen over de feijten van weghens den gedetineerden Dirich Gaspers teghens den heere officier, nomine officii Claeger ter Rolle van heden geexhibeert, gedaen op de Casteele van 's Hertogenrade den 20 meert 1771 ten overstaen van de Schepenen Werden en Rinckens ende mij J.F. Daelen substituut greffier


Eedelijck verhoor van Gillis Palmen over de feijten van weghens den gedetineerden Dirich Gaspers teghens den heere officier, nomine officii Claeger ter Rolle van heden geexhibeert, gedaen op de Casteele van 's Hertogenrade den 20 meert 1771 ten overstaen van de Schepenen Werden en Rinckens ende mij J.F. Daelen substituut greffier

ad 1

Heeft den deponent verclaert in de weeke voor Sint Jan van voorleden jaer seventigh drij daegen ten huijse van Dirich Gaspers geneet te hebben, sonder nochtans præcise te connen specificeren met een datum welcke daeghen dit souden geweest sijn.

ad 2

Heeft verclaert dese daegen tot acht uhren ten selven huijse geneet te hebben.

ad 3

Heeft verclaert van de drij daeghen dat hij deponent in deselve weeke hij Dirich Gaspers geneet hadde, hem wel indachtigh te wesen denselven Dirich Gaspers den lesten avont en soo hij deponent vermeint geweest te sijn vrijdagh den 22, ten sijne huijse gesien te hebben. Maer van de voorgaende twee avonden niet precise te connen seggen ofte hij hem ten sijnen huijse gesien heeft ofte niet.

ad 4

Refereert hem tot het antwoort op den eersten artikel gedaen.

ad 5

Verclaert alle morgens ten vijf uhren daer naetoe gegaen te sijn.

ad 6

Heeft verclaert wel te weeten van denselven Dirich Gaspers den eersten morgen, welcken hij vermeint te wesen woensdagh den 20. junii, ten sijnen huijse gevonden te hebben, hebbende doens eenen rock aen hem Gaspers gemeten, maer van den tweeden en derden morgen egheine kennisse te hebben, ofte hij hem doens ten sijnen huijse gevonden ofte niet.Aegidius Palmen
quod attestamur
Hendrig Werden schepen
D. Reinckens schepen
In fidem J.F. Daelen subst. greff.
Naar boven


Email


INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER