DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


Entree ē Documenten ē Processtukken ē Beschuldigingen

PROCESSTUKKEN


Beschuldigingen tegen Joseph Ploum en aanvraag juridisch advies
Herzogenrath 8 juni 1771  RHCL Maastricht Hs 102


Extraordinaria gehouden op den Cas-
teele van s'Hertogenraede den 8en
junii 1771 ten overstaen van de Sche-
penen Vaessen en Reinartz ende mij
J.J. Daelen Subst. greffier  Den heer officier nomine officii Claeger teghens Joseph
  Ploum gedetineerden, exhibeert hiermede copiŽn van de
  personele Responderinghe van Adolf Steins bij Scherper
  examinatie gedaen den 25. april lestleden, als van desselfs
  recollitie daerover gehouden den 26. dito april bij alwelcke
  stukken den gedetineerden al verder geaccuseert word
  plichtigh te wesen aen den diefstal in actis geroert begaen
  op de pastorije van Hoeghen.
  Item exhibeert copiŽn van de confrontatiŽn op den 14.Mei
  lestleden gehouden tusschen den voorseijden Adolf Steins
  en de gedetineerdens Derick Jaspers, Leonart Ploum en
  Peter Mullers bij alwelcke leste geseijden Adolf Steins
  heeft comen te wederroepen.
  Item exhibeert copiŽn van de ConfrontatiŽn tusschen Jo-
  seph Keijser en voorseijden Derick Jaspers en Leonart
  Ploum gehouden op denselven 14 Meij, waerbij dito Jo-
  seph Keijser heeft comen te wederroepen.
  Exhiberende voorders copiŽn van de personele respon-
  deringhe bij scherper examinatie gedaen door Derick Jas-
  pers den 27. Meij lestleden en van desselfs recollectie
  daerover gehouden den 28. dito Meij waerbij den gede-
  tineerden geaccuseert word van plichtigh te sijn aen den
  diefstallen begaen op de pastorije tot Hoghen en tot Im-
  mendorp in actis breeder vermelt als van mede geweest
  te sijn om te gaen stehlen op den hove onder Ubach in't
  vroeghjaer 1770
  Item exhibeert alnoch copiŽn van de personele respon-
  deringhe van Leonart Steins bij scherpere examinatie
  gedaen den 6en Junii deses en van deselfs recollitie daer-
  over gehouden den 7en deses.
  Item van de personele responderinge van Nellis Dautzen-
  bergh bij scherpere examinatie gedaen den 7en deses en
  van desselfs recollitie daerover heden gehouden.
  Bij alwelcke stucken den gedetineerden al meer en meer
  geaccuseert word plichtigh te wesen aen de diefstallen in
  actis vermelt, begaen op de pastorije tot Hoghen en tot
  Immendorp, als oock van mede uijtgeweest te sijn in't
  vroeghjaer 1770 om mede op den hove onder Ubach
  te gaen stehlen.
  Versoeckende den heere Claeger van de geŽxhibeerde
  copiŽn met desselver originelen te collationeren, daeraf
  acten in forma te formeren en dan deselve ad acta te
  voegen, ten fine van emploij.
  Den heere Claeger accepteert in profimis (?) dat den
  gedetineerden gheenen contrariŽn thoon emploijerende
  alle rechtspresumptiŽns in actis resulterende ende teghens
  den gedetineerden militerende versoeckende recht op
  sijne Conclusie in actis genoemen cum expensis

Decret
  Zij geprocedeert tot de versochte collationeringen en
  sullen de geŽxhibeerde stucken gevoegt worden ad acta
  quo facto bevorens hierop verders te disponeren sij ver-
  sonden ten adviese van twee onpartijdige rechtsgeleerden
  om hetzelve gesien alsdan gedisponeert te worden als be-
  hooren sal

Naar boven


Email
INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER