DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


GERECHTSKOSTEN

Entree                Documenten                Gerechtskosten               Kosten liquidatie

Kosten van het Gerecht van Valkenburg bij de liquidatie
van de verbeurd verklaarde goederen van de veroordeelden
Pag 1 / 3         Nat. Arch.   ASG   5870

 
 Rec. 9 Dec. 1776

Reg.

Extract  uyt  de  Liquidatien  
van  Eenige door den  geregte
van  Valkenburgh  Vercogte   
Boedels  Specterende tot den 
crimineele geexecuteerdens en
fugitive  &ca                         

 

p1

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


p2

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 p.3

 

 

 

  

 

 


Liquidatie Rakende de boedels
  Van Nies Nijsten,
         Catrijn Tragten,
         en Meijs Tragten
    / Clausula Concernentes /
Eerstelijk aen geregtscosten Procureur
en Bode daer inne Begrepen, volgens
gemodereerde Staat                        f 237—  0—  1
Voor het maken van dese Liquidatie  f 18—    —
Copie en Registratie                         f   1—    —
Secretaris voor het maken van de
Lijste der inbrengers . . . . . .                 3—    —
Bode voor dagenmenten der inbrengers  2—    —
Procureur voor Speciale Vacatie tot
   Pronunciatie . .       . . .                     1— 10—
                                                     ——————
                                                     f 265—10—  1
                                                     ——————

Matthijs Riemst.
geregtscosten, Procur. en Bode regten
daer in begrepen, volgens gemodereerde
Staat . . . . . . . .                             f 178—    —
Voor het maken van Liquidatie            24—    —
Secretaris voor copie & registratie          6—    —
Procureur voor vacatie tot Pronuntiatie   5—    —
Secr. voor Billet tot citatie der inbrengers 2—10—
Bode voor Dagementen                         2—    —
                                                         —————
                                                      f 218—    —


Lambert Reupers
Eerstelijk de geregtscosten, sijnde
Procureur en Bode seffens daer
inbegrepen, gelijck mede de costen
op den aenbreng en Partage gevallen
Volgens gemodereerde Staat          f 219—10— 0
Voor het maken van dese liquidatie  f 18—  0— 0
Secretaris voor copie en registratie    f  4—  0— 0
Voor Billet tot dagement van
inbrengers    .    .    .                         f 5—10—
Bode voor dagementen                        2—10— 0
Proc. d'office voor vacatie tot
pronuntiatie    .    .    .     .                   2—  0—
                                                    ——————
                                                    f 251—10—
                                                    —————

Jan LaHaije
Eerstelijk aen geregtscosten,
Procur. en Boode daer in begrepen
volgens gemodereert Libel              f 155—  0—  0
Voor het maken van Liquidatie         f 12—  0—  0
Voor copie en Registratie    .              f 4—  0—  0
Procureur voor vacatie tot
Pronuntiatie                                        2—  0—
Boode voor dagementen                      1—  0—  0
                                                         —————
                                                    f 174—  0—  0


Dirick Debits
Eerstelijk voor het aendeel geregs-
costen op deze Proclamatie geresen,
sijnde de overige costen gebrogt
tot Laste van de boedels van Nijs
en Hendr. Packbier en Geurt Bormans
Comt  .   .   .   .   .                          f 60—18—
Voor het maken van dese Liquidatie   12—  0—  0
Voor copie en Registaratie                   4—  0—  0
Secretaris voor billet van dagement       1—  0—  0
Bode voor dagement                           1—  0—  0
Procureur voor Vacatie                        2—  0—  0
                                                         —————
                                                      f 80—18—
                                                      ——————

Pieter Mulckens
Eerstelijk aen geregtscosten
procureur en Bode daer in begrepen
gelijk mede de costen op den aenbreng
gevallen   .   .   .   .   .   .   .  .  .  .      f 198—  8—
Voor het maken van Liquidatie            f 12—  0—
Secretaris voor copieren en regi-
streeren                                                 4—    —
Idem voor billet van dagement van
twe inbrengers                             
           1—    —
Bode voor het doen van dagement           1—    —
Procureur d'office voor vacatie
tot Pronuntiatie  .  .  .  .   .                      2—  0—  0
                                                             —————
                                                       f 218—  8—  0
                                                        ——————


pag 4/6

Naar boven


Email

INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER