DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


GERECHTSKOSTEN

EntreeDocumentenGerechtskostenBezwaren tegen inbeslagneming


Rekest van schoonzonen en dochters van Matthijs van den Berg
Juli 1773 • Rijckheyt Heerlen • Schepenbank Heerlen • 1168


Aan de Edele Erentfeste
Heeren Lt. Schouth ende Schee-
penen der Vrijheijd ende
Hoofdbanke Heerlen

Geeven met Schuldig Respect te kennen Hans Hendrick
Kempenaar in huwelijk met Elisabeth van den Berg,
Gerard Schull in huwelijk met Jenne Maria van den Berg,
en laatstelijk Cornelia van den Berg, Schoonzonen en
Dogters van Matthijs van den Berg en Margaretha
Muijssen, hoe dat Sij tot hunne alleergrootste Siel-
grievinge hebben moeten ondervinden, dat hunnen
evengemelden Vaeder van wegens het Hooge en
Crimineele Officie deese Lands over nu bijna Drie
maanden geleeden in Crimineele Detentie en
Hegtenisse is genoomen.

En wat meer, in deselve van alsulke Euveldaeden
overtuijgt geworden dat hij nu over Vier Weeken
geleeden ingevolge UEdele Erentfeste Sententie met de
Dood is gestraft en sijne goederen voor geconfisqueert
verklaert geworden.

En terwijl nu haaren voornoemden vader geene andere
goederen hem Eijgendommelijk toebehoort hebben met
den dood heeft agtergelaeten, als desselfs gereijde
Effecten.

Terwijl de vaste goederen bij hem alleenlijk in Enkelen
Tochte beseeten sijn geworden, en op de Verthoon-
deren, door dood van hunne moeder reets over Dertien
Jaaren overleeden, gesuccedeert ende gevallen, Soo
konde hij ook geene andere als deese gereijde effecten
in behoeve van voormelden Heer Drossard verbeuren.

In dier voegen dat de Supplianten door dood van
hunnen voormelden ongelukkigen Vaeder sijn geworden
volle Eijgenaeren van den vaste goederen met sijn
overleijden ontruijmt.

En al is ook nu, dat den voormelden Heer Lt. Drossard
naar Regten geen de minste actie of aenspraak op de
voornoemde vaste goederen en Vrugten daarop thans
staande te wassen.

Jae alle is't ook, dat de Verthoonders int Besit, Genot
en Defructuatie dier van niemand mogten off konden
gestoort worden.

Soo was en is het niet te min gebeurt dat den Geregts-
Boode op voorleeden Vrijdag aen haar naemens den
Heer Lt HoogDrossard deeses Lands heeft koomen
interdiceeren om handen en voeten te houden van de
landerijen bij haaren respectieven vaeder en schoon-
vaeder beseeten en der vrugten daerop gewassen, en
als nu in korten rijp staende te worden, terwijl selven
Boode sig alle meede, soo als de Supplianten
vernoomen hebben, in gereedheijd stelt om deese
Vrugten tot rijpheijd gekoomen zijnde op naam en order
van voorschreeven Heer Drossard af te laeten maeijen
in in sijn Edele behoeve naar den Dorpe te inhorreeren.
Een vervaer dat voor de Supplianten even soo
onvermoed, als wederregtelijk, idque om reedenen
hiervooren reets geallegeert.

Waeromme de Supplianten sig dan ook genootdrongen
hebben gevonden om sig bij deesen te moeten wenden
tot UEdele Erentfeste.

Ootmoedig versoekende UEdele Erentfeste mogen van
Geliefte weesen van den voorszegden Heer Lt. Drossard
in het voornoemde Vervaer te stooren en te lasten van
de Supplianten in het genot van de vaste goederen, met
hun vaders doot ontruijmt, en pleno Jure Propriætatis
op hun gevallen, te laeten ongestoort en ongemoles-
teert. En haar daermeede naar hun welgevallen te
laeten doen Subordinate de interdictie bovengenoemt
int geheel opheffende. Den voorschreeven Heer Lt.
HoogDrossard niet te min in't geheel met de Gereijde
Effecten, bij der Supplianten Vaeder teruggelaeten,
naar Goedtdunken te doen en te handelen. Waerop
stante hac audientia Lectuyre en Dispositie
versoekende, op alles etc.

Imploreerende
H.Lamberts
voor de Supplianten


Naar boven


Email

INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER