DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


GERECHTSKOSTEN

EntreeDocumentenGerechtskostenBezwaren tegen inbeslagneming


Rekest van Angelina Cordewener weduwe van Hendrik Kreijten
Rijckheyt Heerlen Schepenbank Heerlen 1168

Aan d'Edele Erentfeste
Heeren Lt. Schouth ende
Scheepenen der Vrijheijd en
der Hoofdbanke van Heerlen

Doet seer needrig verhaalen Angelina Cordeweener
Naergelaetene huijsvrouwe van Hendrik Kreijten
woonagtig aen de soo genaemde Schrijversheijde,
ressort deeser Banke, hoe dat bekent dat sij vertoon-
derse tot haar sielsverdriet over eenige weeken
geleeden, heeft moeten ondervinden, dat haaren
evengenoemde man naar eenigen tijd in Crimineele
gevangenisse geseeten te hebben, bij UEdele
Erentfeste vonnis ter instantie van den Heer Lt. Hoog
Drossard deeses Lands ter saake van gepleegde mis-
daeden ter dood is gecondemneert geworden met
Confiscatie van sijne goederen.

En mits nu naer Regten geene andere goederen onder
deese Confiscatie konnen begreepen zijn, als die, welke
aen haars Suppliantes man voorszegd Erfelijk toe
behoort, en gevallen, ende de helfte van sulke acques-
ten dewelke sij onderling et stante thoro aengeworven
hadden.

In soo verre dat voorszegde Heer Lt. Drossard naar
Regten gehouden is om aen de Suppliante en haare Ses
kinderen de andere helfte der acquesten te laeten
volgen.

Gemerkt sijn Edele nu Egter door den Geregtsboode
alhier niet alleen op der Supplianten mans aendeel
arrest heeft laeten imponeeren, maar ook op de
geheele requesten en de Vrugten op de laast genoemde
gewassen en in korten rijp staande te worden met
interdictie op de Suppliante om handen en voeten van't
eene soo wel als het andere te houden, en sig daermeede
niet te bekommeren, terwijl denselven Geregtsboode sig
teffens heeft gereed gemaekt om de vrugten op de laast
genoemde goederen staende, bij, in kort aenstaende
rijpheijd, ter Exclusie van de Suppliante gaede te slaen,
en alhier naer Heerlen te inhorreeren.

Reedenen die de Suppliante allerdings nootsaaken om
sig bij deesen tot UEdele Erentfeste te moeten wenden.

Met Bidde, dat het UEdele Erentfeste behaagen mag
om aen den voormelten Heer Lt. Drossard te laeten
volgen haar helfte in de, bij haaren voornoemden man,
staande hun huwelijk, geacquireerde goederen.

Tendien, quanto citius dag stellende om ten overstaen
van UEdele Erentfeste Heer Secretaris, die de qualiteijt
der quæstieuse goederen volgens de Legger- en Gigt-
Registers bekent is, te treeden tot Scheijdinge en
Deelinge dier, om met haars Suppliantes aengedeelte
te konnen doen en handelen, naer regten en
welgevallen.

Ten minste dat bij provisie et stante hocce Judicio de
interdictie voor soo veel de geheele vrugten thans op
de geacquireerde luttel goedertjens staende, mag
worden opgeheeven, en haar Suppliante gepermitteert
om de afmaaijnge dier met de Luijden door den Geregts
boode daertoe te stellen, meede voor haar aendeel
selfs, af te laeten doen, als meede cassen en binden.

Het welck gedaen zijnde den Geregtsboode van nu voor
alsdan mag geauthoriseerd worden om aen de Sup-
pliante de helfte dier vrugten ter haarer Dispositie te
laeten volgen. Denselven in't geheel om met d'overige
helfte en die Goederen aen wijlen haaren man Erfelijk
toebehoort hebbende te doen naer goeddunken en in
behoeve van den Heer ...
...

Naar boven


Email

INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER