DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


GERECHTSKOSTEN

EntreeDocumentenGerechtskostenBezwaren tegen inbeslagneming


Rekest van Elisabeth Pappers vrouw van Leonard Hoenen
Rijckheyt Heerlen Schepenbank Heerlen 1168

Aan d'Edele Erentfeste
Heeren Lt. Schouth ende
Scheepenen der Vrijheijd en
der Hoofdbanke van Heerlen

Geeft met alle Eerbied te kennen Elisabeth Pappers
Huijsvrouwe van Leonardus Hoenen, alhier aen de
Heerlerheijde woonagtig, hoe dat sij tot haar overgroot
Leedweesen over nu ontrent agt weeken geleeden
heeft moeten ondervinden, dat den Heer Scheepen Pelt
geassisteert met den Geregts Boode alhier ten haarer
voornoemde wooninge gekoomen is, en haaren voor-
noemden man in apprehensie heeft willen neemen,
Sijnde den laastgemelden niet alleen voorsien met
coorden en touwen maar stellende sigselfs in gereed-
heijd om haaren evengemelten man te binden en met
sig naar Heerlen in Crimineele Detentie te sleepen en
te voeren.

Dat egter der Suppliante man over dit binden, strikken
en in gevangenisse sleepen, soo lange geworstelt
heeft, dat hij occasie bequaem om deese te ontvlugten.

Dat ofschoon de Suppliante geen de minste bewust-
heijd heeft, dat den voornoemden haaren man, eenige
Euveldaeden bedreeven heeft, waerdoor hij sulk
Crimineel vervaer soude gemeriteerd hebben gehad, en
nog veel weijniger dusdaenige Capitaele straffe, om
welke desselfs goederen in behoeve van den Heer
Drossard deeses Lands soude konnen gesaiseert of
voor geconfisqueert verklaert worden.

Soo hadde niet te min den geregtsbode een Peerd en
twee koeijbeesten uijt haar Suppliants Stal gesaiseert
en meede alhier naar Heerlen genoomen.

Niet alleen

Maar ook eenige daagen daernaar ter instantie van
voornoemden Heer Lt. Hoog Drossard deeses Lands aen
de meestbiedende verkogt.

In die voegen dat sij Suppliante sig op het aller onver-
wagste van een man, en haar vijf kinderen van eenen
Vader, soo als ook van BestialiŽn en alle Costwinninge
op een maal berooft ende ontset saegen.

En sig vervolgens eenige weeken in de uijterste
armoede en gebreck van Levens middelen gedompelt
vindende, hadde wel haare hoope om uijt deese
eenigsints geredt te werden, op den, nu voor de Deur
staenden Oogst gestelt, waerin sij sig egter thans
meede op het onverwagste bedroogen vind.

Alsoo den GeregtsBoode alhier, op voorleeden Vrijdag
aen haer namens den Heer Lt. HoogDrossard deeses
Lands heeft koomen interdiceeren om handen en
voeten van de Landerijen bij haar en haaren man
beseeten zijnde geworden en der Vrugten daerop
gewassen, en als nu in korten rijp staande te worden.

Terwijl selven Boode sig ook, soo als de Suppliante
vernoomen heeft, in gereedheijd stelt, om deese
vrugten tot maturiteijt gekoomen sijnde op naam en
order van voorschreeven Heer Drossard af te laeten
maeijen en in sijn Edele behoeve naer den Dorpe alhier
te inhorreeren.

Een Vervaer, dat de Verthoonderse kan seggen dat voor
haar also droevig, als wederregtelijk.

Want dog veronderstelt ook, dat haaren voorschreeven
man sulke Euveldaeden begaen hadde om dewelke
desselfs goederen soude konnen worden geconfis-
queert, onder deese confiscatie nogthans naar Regten
geene andere soude konnen begreepen worden als die,
dewelke aen haaren voorschreeven man Erfelijk hebben
toebehoort, id est sijn Patrimonieele goederen, of
andersints bij hem ten huwelijk gebrogt, als meede de
helfte dier goederen dewelke sij beijde stant thoro
mogten geacquireet hebben, maar niet die goederen
van der Suppliante eijgen ouders afkoomende en haar
bij deelinge toegevallen.

Reedenen waeromme sij suppliante sig bij deesen seer
needrig is wendende tot UEdele Erentfeste

Ootmoedig biddende UEdele Eerentfeste mogen van
gelieft te weesen, van den voorschreeven Heer Lt.
Drossard in't voormelde vervaer in soo verre te stooren,
en aen sijn Eedele te lasten om de Suppliante in't genot
van de goederen van haare Eijgene Ouders afkoomende
te laeten ongestoort en ongemolesteert. En Haar daer
meede te laeten doen, naer Welbehaegen.

En tweedens ingeval dat Sijn Edele mogte vermeenen
dat aen hem de Confiscatie haarer mans goederen van
Daeg of morgen niet en konden worden gerefuseert aen
haar Suppliante ten minste voor als nu te laeten volgen
en uijtkeeren de helfte der penningen van het Verkogte
Peerd en twee koeijen bij hun beijden gemeen-
schappelijk gekogt en toebehoort hebbende,
geprovenieert, ten eijnde deselve tot onderhoud van
haar en haare kinderen te konnen Emploijeeren.
Daerover etc.

Imploreerende
H. Lamberts
voor de Suppliante

Naar boven


Email

INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER