DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


GERECHTSKOSTEN

EntreeDocumentenGerechtskostenBezwaren tegen inbeslagneming


Rekest van Maria Henkens en Maria Dols, vrouwen van Matthijs en Hermanus Senden
Rijckheyt Heerlen Schepenbank Heerlen 1168
Aan d'Edele Erentfeste
Heeren Lt. Schouth ende
Scheepenen der Vrijheijd
ende Hoofdbanke Heerlen


Geeven met verschulde Eerbiedt te kennn Maria
Henkens Huijsvrouw van Matthijs Senden en Maria Dols
Huijsvrouw van Hermanus Senden, beijde woonagig aen
de SchrijversHeijde ressort deeser Banke, hoe dat sij
het hardseer gehat hebben, dat hunne Respective
Egtgenoten voornoemt over eenige weken van wegens
het Hooge en Crimineele Officie deeses Lands in
apprehensie en Crimineele Detentie zijn gestelt , en
thans reets beijde wegens gepleegde Euveldaeden met
de Doot gestraft geworden met Confiscatie van hunne
goederen in behoeve van den Heer J.G. Farjon als Lt.
Drossard het Crimineele officie voormelt, binnen
deesen Landen waarneemende.

En gemerkt nu, dat naar Regten geene andere goederen
hebben konnen geconfisqueert worden, als diegeene
dewelk aen der Suppliante voorszegde mannen Erfelijk
hebben toebehoort, id est van hunne Eijgene ouders of
vrienden hun aengestorven ofte wel andersints ten
huwelijk gebrogt, als meede ook de helfte van die
goederen, dewelke sij ondderling staande hun huwelijk
hebben gewonnen en verworven.

Van Effecte dat voorgemelten Heer Lt. Drossard aen de
Supplianten geensints konde of mogte ontrekken haar
aendeel van de BestialiŽn ets, etc. bij het gevangen
neemen van haare voorschreeve mannen bij hun
beseeten en gevonden geworden zijnde, soo weijnig als
aen hun, en de Agt kinderen van de Tweede genoemde
Suppliante kan of mag worden onttrokken worden de
helfte dier vaste goederen, bij de Suppliante en haaren
man geduurende hun huwelijk te saemen geacquireert.

Gemerkt nu egter dat voormelden Heer Lt. Drossard,
alle der Suppliante BestialiŽn terstont en illico alhier
naar Heerlen hadde doen en laeten transporteeren, En
ook korte daegen daer sig dan ook in deesen met alle
Eerbied zijn wendende tot UEdele Erentfesten.

Met Bidde dat het UEdele Erentfeste behaegen mag
den voorszegden Heer Lt. Drossard in sijn prodedť
voormeldt in soo verre te stooren, en aen sijn Edele te
lasten, omme de Suppliante te laeten volgen en uijt te
keeren, het geene haar naar Regten ex Societate
conjugali is Competeerende, als naementlijk:

Eerst de helfte dier penningen welke uijt de Verkogte
BestialiŽn geproveniŽeert zijn.

En Tweedens, mits geene vaste goederen voorhanden
meer gemelte haare mannen Erfelijk souden toebehoort
hebben, of door hun ten huwelijk gebrogt zijn, maar alle
bij haar Suppliante en haare voornoemde Egtgenoten,
wes Relaas tot de Gigt Rgeisters deser Bancke, zijn
geacquireert. Jae wat meer, durft de Eerstgenoemde
Suppliante met een goed geweeten seggen, meest
betaalt met penningen dewelke haaren man van haar
ouderlijke Erfportie op Nieuwenhagen ressort deeser
Banke ophehaalt heeft. En Tweedens seggen de
Supplianten meede aen haar te laeten volgen haar
helfte in deese geacquireerde goederen.

Ten dien quanto citius Dag stellende om ten overstaan
van UEdele Erentfeste Heer Secretaris aen Wien de
qualiteijt der goederen in quśstie volgens Legger en
Gigt Registers bekent is, te treeden tot Scheijdinge,
Deelinge en Separeeringe dier, om met haar aen-
gedeelte te konnen doen en handelen, waertoe sij naar
Regten bevoegt sijn, En waertoe sij Supplianten ver-
meenen te meer reedenen te hebben, dewijl haar
onderling geacquireerde Wooningen en verder
BouagiŽn aen de Schrijversheijde voormelt geleegen,
veele reparatiŽn noodig hebben, en waertoe sij
Supplianten niet alleen buijten Staat, maar dat ook van
hen niet gevergt kan worden, dat sij haaren sweet en
arbeijd souden Emploijeeren tot Reparatie van
bouagiŽn dewelke hun mogelijk niet ten deele mogten
vallen. Want ook almeede de Landerijen in korten
wederom moeten gecultiveert en tot insaaijnge van
harde Vrugten als andersints geprepareet moeten
worden, saltem, dat bij Provisie et stante hac audientia,
de interdictie voor soo veel de geheele Vrugten thans
op de geacquireerde Landerijen staande, betreft, mag
worden opgeheeven, En aan haar Supplianten
gepermitteert om de afmaaijnge dier met de Luijden
door den Geregts Boode daertoe te stellen, meede voor
haar aendeel te laeten doen, alsmeede kassen en
binden, het welck gedaen zijnde den Geregts Boode van
nu alsdan mag geauthoriseert worden om aen de
Supplianten de helfte dier vrugten ter haarer Dispositie
te laeten volgen, Denselven in't geheel om de overige
helfte in behoeve van den voormelden Heer Drossard te
sequestreeren.

Alwelk Provisioneel Versoek de Supplianten durven
vaststellen dat aen Haar, in overweeginge genoomen
wes bovengemeld, niet en kan nog mag worden ont-
segt, want dog ook seer hard soude weesen, dat de
Verthoonderssen sig souden moeten Contenteeren met
de helfte van de Penningen die van Dag of morgen bij
verkoop der graanen, daeruijt souden mogen pro-
veniŽeren, en dus meede moeten Contribueeren in de
kosten van maeij- invaeren- dresschen- en akkerloon,
die de Supplianten door haar selfs en Eijgene Luijden
soude konnen en laeten verdienen.

Tegens hetwelke en alle andere onnoodige Costen de
Supplianten wel Expresselijk zijn protesteerende,
Daerover niet te min etc.

t'Welck Doende
H. Lamberts
voor de Supplianten


Email

INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER