DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


GERECHTSKOSTEN

EntreeDocumentenGerechtskostenBezwaren tegen inbeslagneming


Rekest van Maria Catharina Poltz vrouw van Nicolaes Hersseler
Rijckheyt Heerlen    Schepenbank Heerlen    1168

   

 


Aan d'Edele Erentfeste
Heeren Lt. Schouth en
Scheepenen der Vrijheijd
ende Hoofdbanke Heerlen


Doet met Schuldig Respect Verhaalen Maria Catharina
Poltz, huijvrouwe van Nicolaes Hersseler aen de
Schrijversheijde alhier, hoe dat bekent, dat haaren
evengemelte man over eenige weeken door den Heer
Lt. HoogDrossard deeses Lands in crimineele
hegtenisse is genoomen en gestelt geworden, niet
alleen, maar dat ook van wegens gemelten Heer Lt.
Drossard terstond alle gereijde Effecten en BestialiŽn
aen de Verthoonderse en voornoemden haaren man
toebehoorende, in beslag en arrest zijn genoomen. Jae
wat meer, kort daerop door UEdele Erentfeste ter
instantie van voorschreeve Heer Lt. Drossard aen den
meestbiedende verkogt te geworden. Waar uijt
Verthoondersse vervolgens moeste prśsumeeren dat
haaren man bij meergemelten Heer Lt. Drossard
overtuijgt moeste weesen aen sulke Delicten schuldig
te zijn aen welker straffe de ConfiscatiŽn sijner
goederen annex was.

Dat ofschoon nu der Verthoonsse man tot hier en toe
niet alleen buijten Executie is, maar dat ook, ver-
onderstelt dat hij reeds geExecuteert was, en desselfs
goederen in behoeve van den Heer Lt. Drossard
Confiscabel verklaert waeren geworden, onder dese
Confiscatie egter naer Regten geene andere goederen
begreepen konden worden, als die dewelke aen haaren
voorszegden man erfelijk hadden toebehoort, of bij hem
ten huwelijk waeren ingebrogt geworden. Alsmeede de
helfte van alsulke, dewelke sij beide Stante Thoro
hadden geacquireert.

in sooverre dat voorgenoemde Heer Lt. Drossard de
Verthoondersse nullo modo konde of mogte ontrekken
haar aendeel in de Mobilaire Effecten, BestialiŽn etc.
bij't gevangen neemen van haaren voorszegden man,
bij hun beseeten en voorvindelijk geweest zijnde, soo
weijnig als aen haar en haare kinderen kan of mag
ontrokken worden, de helfte der vaste goederen bij de
Verthoonersse en haaren man geacquireert.

Gemerkt nu egter dat voormelden Heer Lt. Hoog-
Drossard alle deese mobiliaire Effecten, BestialiŽn etc.
terstont et illico alhier naer Heerlen heeft laeten trans-
porteeren, en ook korte daegen daernaer in sijn Edelen
Behoeve heeft laeten verkoopen, niet alleen, maar dat
sij verthoondersse, sig ook tot haere seer groote ver-
wonderinge door den Geregts Boode alhier voorleede
Vrijdag heeft geÔnterdiceert gevonden om handen en
voeten te houden van de Landerijen, bij haar en haaren
man gesaementlijk beseeten geworden sijnde, en de
Vrugten daerop, alsnu int kort rijp staande te worden.
Terwijl selven Boode sig ook teffens in apparatu stelt
om de voornoemde Vrugten (soo als de Verthoonderse
vernomen heeft) tot vollen rijpheijd gekoomen zijnde,
op naam en order van voorschreeven Heer Lt. Drossard
af te laeten maaijen en in behoeve van sijn Edele naer
den Dorpe alhier te inhorreeren.

Een Vervaer, dat de Verthoonderse vaststelt dat geen
patrocinie in Regten is vindende, Jae, Een vervaer
waerdoor sij Verthoondersse en haare alnog minder-
jaerige Vijf kinderen tot den Bedelstaf geholpen en
gejaagd worden.

Reedenen waeromme sij sig bij deesen op het
needrigste ist wendende tot UEdele Erentfeste.

Ootmoedig biddende UEdele Erentfeste mogen van
geliefte weesen van voorschreeven Heer Lieutenant
Drossard in het voormelde Vervaer in soo verre te
stooren, en aen sijn Edele te lasten, omme casu, dat
haaren bovengemelten man van alsulke Euveldaeden
geconvinceert mogte weesen, waerdoor de straffe, bij
Eventueel Vonnis tot laste van hem te vellen, Capitaal
soude weesen, en dus de Confiscatie van goederen
meede brengen, omme, segt de Verthoonderse, in
sulken gevalle niet te min, aen Haar dat jenige te
laeten volgen en uijtkeeren, wat Haar naar Regten ex
Societate Conjugali is Competeerende.

Als Eerst de helfte dier Penningen welke uijt de
verkogte mobiliair Effecten, BestialiŽn etc.
geproveniŽert zijn.

En voor het Tweede mits geene vaste goederen voor-
handen, dewelke meergenoemden haaren man erfelijk
souden hebben toebehoort, of door hem in huwelijk
gebrogt zijn maar alle bij haar Verthoonderse en haaren
voorschreeven man, wes relaas tot de Gigt Registers
deeser Banke, sijn geacquireert.

Jae, wat meer, durft de Suppliante met een goed
geweeten seggen, meest betaalt met Penningen,
dewelke haaren man van haar suppliante ouderlijke
Portie tot Gulick opgehaalt heeft.

En voor het Tweede segt de Suppliante, meede aen
haar te laeten volgen haare helfte in deese geacqui-
reerde goederen.

Ten dien quanto citius Dag stellende, om ten overstaen
van UEdele Erentfeste Heer Secretaris, aen wien de       
qualiteit der goederen in quśstie volgens de Legger- en
GigtRegisters bekent te treeden tot Scheijdinge,
Deelinge en Separeeringe dier, om met haar angedeelte
te konnen doen en handelen waertoe sij naar Regten
bevoegt is. En waertoe de Suppliante vermeent te meer
reedenen te hebben, om dien haar onderling geacqui-
reert Huijswooninge en verdere BouagiŽn aen de
SchrijversHeijde aenvangs gemelt geleegen, op veele
Plaetzen dackloos geheel en al ontramponeert, en dus
veelvuldige reparatiŽn noodig heeft. En waertoe sij niet
alleen buijten staat, maar dat ook van haar niet en kan
gevoegt worden dat sij haar sweet en arbeijd soude
wenden aen de reparatiŽn van bouagiŽn waeraen sij
mogelijk geen deel soude krijgen. Terwijl ook de
Landerijen wederom gecultiveert en tot insaainge der
harde vrugten, als anders, geprepareert moeten
worden. Saltem, dat bij provisie et stante hac audientia,
de interdictie, voor sooveel de geheele vrugten thans
op de geacquireerde Landerijen staende, betreft, mag
worden opgeheeven, en Haar Suppliante gepermitteert
om de afmaaijinge dier met de Luijden door den
Geregtsboode daertoe stellen, meede voor haer aen-
deel te laeten doen, als meede kassen en binden. Het
welk gedaen zijnde, den Geregtboode van nu voor
alsdan mag geauthoriseert ...
...Email

INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER