DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


GERECHTSKOSTEN

EntreeDocumentenGerechtskostenBezwaren tegen inbeslagneming


Rekest van Maria Kreijten vrouw van Leonard Spierts
Rijckheyt Heerlen    Schepenbank Heerlen    1168

   

 
 

Aan d'Edele Erentfeste
Heeren Lt. Schouth Ende
Scheepenen der Vrijheijd ende
Hoofdbanke van Heerlen

Geeft Eerbiedigst te kennen Maria Kreijten huijsvrouwe
van Leonard Spierts woonagtig aen de soogenaamde   
Schrijversheijde ressot deeser Banke, hoe dat bekent, 
dat haaren evengenoemden man over eenige weeken 
door den Heer Lt. Drossard deeses Lands in crimineele
hegtenisse en detentie is genoomen en gestelt
geworden

Dat ofschoon haar niet bewust, dat haaren voorszegden
man eenige boose daaden bedreeven heeft en
besonder niet desulke waermeede Leevensstraffe en
Confiscatie gemengt was.

En al was het ook also dat der Supplianten man soo
Godvergeeten geweest waere om sig aen sulke te 
hebben schuldig gemaakt, en dat de doods straffe, bij
U Edele Erentfeste in't vervolg tot der Supplianten mans
laste soude konnen gedecreteert worden idque met
Confiscatie van desselfs goederen.

Onder deese Confiscatie egter geene andere goederen
souden begreepen konnen worden als desulke welke bij
haaren man erfelijk waeren beseeten geworden als ook
de helfte van alsulke acquesten welke sij stante thoro 
met de Suppliante gaecquereert hadden.

In soo verre dat voorgemelden Heer Lt. Drossard de
Verthoonderse en haare vier kinderen niet en konde en
mogte stooren in het gerust bezit ande genot alsulker
goederen als aen de Schriijversheijde bovengenoemt
geleegen, en aan haar wegens haare ouders
toegevallen sijn, even soo weijnig als Sijn Edele haar
kan of mag onttrekken de helfte der goederen bij
haaren voormelden man staande het huwelijk met de
Suppliante geacquireert.

Soo heeft de Suppliante sig niet te min op voorleeden
Vrijdag door den Geregtsboode alhier op order van den
Heer Lt. Drossard aengesegt en geïnsinueert gevonden
van eenen Arrest en interdictie om sig met de goederen
bij wijlen der Suppliante man beseten en in defructuatie
geweest zijnde, niet te bekommeren, maar deselve met
de vrugten daerop, in korten rijp staande te worden, in
behoeve van D'Heer Drossard te laeten vaeren.

Eene Interdictie die de Suppliante even soo onverzorgt
is voorgekoomen, als si oordeelt dat deselve van
wegens den Heer Lt. Drossard niet en kan nog mag
geschieden.

Reedenen waeromme de Suppliante sig genooddrongen
vind om sig bij deesen te moeten adresseeren aen
UEdele Erentfeste.

Ten fine den Heer Lt. Drossard bovengenoemt mag
worden gelast om de Suppliante:

= Eerst in het vrije genot en besit haere eijgene
ouderlijke goederen op haare vier kinderen gesub-
devolveert te laeten ongemolesteert.

= En voor het Tweede aen haer de helfte der bij haaren
man onderling geacquireerde goederen te laeten
volgen.

Ten dien voor soo veel deese laastgemelde betreft
quanto citius Dag stellende om ten overstaan van
UEdele Erentfeste Heer Secretaris die de qualiteijt der
quæstieuse goederen volgens de legger en Gigt
Registers bekent is, te treeden tot Scheijdinge en
Deijlinge dier, om vervolgens met haars Suppliantes
aengedeelte te konnen doen en handelen naar regten
en welgevallen.

Ten minste dat bij provisio et stante hode Judicio de
interdictie voor soo veel de geheele vrugten thans op
de geacquireerde luttel goederens staande, mag
worden opgeheeven en haar Suppliante gepermitteert
om de afmaaijnge dier, met de luijden door den
Geregtsboode daertoe te stellen, meede voor haar
aendeels selfs, of te laeten doen, als meede cassen,
binden. Hetwelk gedaen zijnde den Geregtsboode van
nu voor alsdan mag geauthoriseerd worden om aen de
Suppliante de helfte dier vrugten ter haerer Dispositie
te laeten volgen, denselven in't geheel om met
d'overige helfte als geen andere welke aen wijlen
voorschreeven haaren man erfelijk souden toebehoort
hebbende, voorhanden sijnde te doen naer goeddunken
en in behoeve van den Heer Lt. Drossard te seques-
treeren. Over allen 't welke etc.

Imploreerende
H. Lamberts
voor de Suppliante


Naar boven


Email

INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER